Style Switcher

Color
Select layout Style

عزاداری نباید حق الناس را ضایع کند

  • 18
  • آذر
  • 1395
responsive

عزاداری نباید حق الناس را ضایع کند

رسالت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان، توسعه فعالیتهای فرهنگی در سطح شهر و رشد فرهنگ شهروندی در تمامی ابعاد آن است. از آنجایی که اعتقادات مذهبی برای ما ایرانیان از ارزش بالایی برخوردار است و همگان سعی در ترویج و احیای باورها و اعتقادات دینی و مذهبی دارند، ما هم به عنوان نهادی که بخشی از مدیریت شهری در اختیارمان قرار گرفته است، سعی کردهایم تا حد ممکن در احیای فرهنگ دینی پیشقدم بوده و یا با مشارکت دیگر نهادها گامهای موثری در این زمینه برداریم. هرچند که برنامههای ما تنها به ماه محرم محدود نمیشود، اما اگر بخواهیم به طور خاص از برنامهها و فعالیتهای انجامشده در این ماه سخن به میان بیاوریم، باید موارد زیر را یادآور شویم:

سیاهپوش کردن بلوارها؛ هماهنگی جهت سیاهپوش کردن میادین و مشارکت با سازمانهایی که متولی انجام این کار بودهاند؛ تغییر رویکرد محتوایی فعالیت کتابخانه تلفنی رنگینکمان و تلاش برای آگاه کردن هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با ارزشهای قیام عاشورا از این طریق؛ حمایت از هیئتهای مذهبی بهصورت مادی و یا از طریق در اختیار قرار دادن پرچم، پلاکارد و بنر؛ نصب رایگان بنرهای اطلاعرسانی هیئتهای عزاداری؛ مشارکت در برنامههای هیئت عاشقان ثارالله؛ مشارکت در برنامه شیرخوارگان حسینی؛ مشارکت در برنامه تعزیهخوانی مهدیه سمنان که قرار است پس از عاشورا انجام شود؛ مشارکت در برگزاری نماز ظهر عاشورا که سازمان و کل مجموعه شهرداری همیشه نقش موثری در برپایی آن داشتهاند؛ و البته برنامههای کوچک و بزرگ دیگری که با این محوریت انجام شدهاند و ذکر آنها ضرورتی ندارد؛ چرا که به نوعی وظیفه سازمان به شمار میروند.

عزاداری برای امام حسین(ع) در نفس خود سراسر برکت است؛ اما شیوه اجرای عزاداری است که گاه آسیبزا است و مدیریت شهری را دچار مشکل میکند. بهطور مثال اینکه برخی از هیئتهای عزاداری پوسترهای خود را بدون ملاحظه روی دیوارهایی که به تازگی تمیز شدهاند، میچسبانند و یا بنرهای خود را با میخ روی درختان نصب میکنند، کار ناشایستی است که هم منظر شهر را زشت کرده و هم بار فعالیتهای مجموعه مدیریت شهری را سنگینتر میکند. گاه هم مشاهده میشود که اطراف ایستگاههای صلواتی از زباله و ظروف یکبار مصرف پر میشود و همه اینها به آلوده شدن شهر و محیط زیست خواهد انجامید. به طور حتم امام حسین(ع) هم به انجام کارهایی که به هر نوع بیتالمال را دچار آسیب کرده و یا با ایجاد مزاحمت برای شهروندان، حقالناس را ضایع کند راضی نیست. تمام تلاش ما این است که با فرهنگسازی از رخ دادن چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم و اعتقادمان بر این است که تنها چیزی که نباید فراموش شود، ارزشهای اصیل قیام امام حسین(ع) است که همه آنچه امروز با نام حقوق شهروندی خوانده میشود را نیز شامل میشود.

بدون دیدگاهارسال دیدگاه