Style Switcher

Color
Select layout Style

ضرورت بازاریابی فروش کتاب و توسعه کتابخوانی شهروندان با بکارگیری مدل A. I.D.A دربرنامه ریزی تبلیغات بازرگانی

responsive

ضرورت بازاریابی فروش کتاب و توسعه کتابخوانی شهروندان با بکارگیری مدل A. I.D.A دربرنامه ریزی تبلیغات بازرگانی

چکیده:

هدف اصلی پژوهش بررسی بررسی میزان تاثیر بکارگیری مدل A.I.D.A در برنامه های تبلیغات بازرگانی فروش کتاب و توسعه کتابخوانی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها ، توصیفی پیمایشی است . به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، پرسشنامه‌ های محقق ساخته در اختیار ۳۸۴ نفر از شهروندان شهر سمنان که به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده بودند، قرار گرفت و این تعداد به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. اطلاعات پرسشنامه‌ها جمع‌آوری و در جداول مربوطه طبقه‌بندی شد و با استفاده از روشهای آماری مناسب (توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمونهای کالموگراف اسمیرنف و معادلات ساختاری )، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصله حاکی از آن است که برنامه های تبلیغات بازرگانی فروش کتاب و توسعه کتابخوانی بر اساس مدل AIDA  ، موجب جلب توجه , ایجاد علاقه  ،تحریک تمایل و موجب سوق دادن شهروندان به خرید کتاب می شود . درپایان با توجه به یافته ها ، پیشنهاداتی بیان شده است.

بدون دیدگاهارسال دیدگاه